ADHD – Nätverkets arbetsgrupp för psyko-/pedagogisk behandling

ADHD – Nätverkets arbetsgrupp för psyko-/pedagogisk behandling

Sä här beskrevs arbetsgruppen:

Arbetsgruppen består av Kerstin Edlund-Söderström, arbetsterapeut, Margareta Englund, specialpedagog, Marie Hagnell, psykiater, Ylva Holst, psykolog, Sylvia Mellfeldt Milchert, psykolog (sammankallande) och Staffan Söderström, psykolog.

Arbetsgruppen arbetar utifrån grundsynen att

  • Medicinsk behandling behöver kompletteras med psykologisk behandling och pedagogisk träning.
  • Där finns ingen motsättning mellan dessa aspekter.
  • Där finns likheter och skillnader avseende neuropsykologiska konsekvenser vid förvärvade resp. utvecklingsrelaterade funktionshinder. Det för kunskapen framåt att känna till dessa.
  • Vi pläderar för ett långsiktigt perspektiv.
  • Vi anser att teamarbete är en förutsättning för att förstå samband och kunna åstadkomma bestående behandlingseffekter.

Arbetsgruppen bemödar sig att kartlägga aktuell forskning angående psyko-/pedagogiska behandlingsmetoder för vuxna med ADHD. Däri innefattas t.ex. neurokognitiv träning, psykoterapi (KBT, kognitiv samt psykodynamisk terapi) och pedagogiska träningsmetoder individuellt och i grupp. Målet med kartläggningen är att så småningom komma ut med en publikation. Ett långsiktigt mål är att verka för utvärderingsstudier avseende multimodal behandling för målgruppen.

Nätverksseminariet hösten 2005 var ett samarrangemang mellan Enheten för Neuropsykologi, Västerås, och arbetsgruppen.

Ett temanummer av tidskriften Svensk Rehabilitering kring behandling arbetas f.n. fram.